Download hier de lesvoorwaarden in PDF: KLIK HIER..

Les tarieven >21 jaar (volwassenen)

Introductieles

 • Privéles: €37,50 voor 1 les á 45 minuten.
 • Duo €24,99 voor 1 les á 60 minuten per persoon.
 • Groepsles: €19,99 voor 1 les á 60 minuten per persoon.

Cadeaules

 • Privéles: €39,50 voor 1 les á 45 minuten.
 • Duoles: €27,50 voor 1 les á 60 minuten per persoon.
 • Groepsles: €22,50 voor 1 les á 60 minuten per persoon.

Standaard lessen (jaartarieven)

 • Privéles: €897,93 per jaar voor 21 lessen á 45 minuten. Termijnbedrag per 4 maanden: €299,31.
 • Duoles: €635,86 per jaar voor 21 lessen á 60 minuten. Termijnbedrag per 4 maanden: €211,95.
 • Groepsles: €529,20 per jaar voor 21 lessen á 60 minuten. Termijnbedrag per 4 maanden: €176,40.

Les tarieven <21 jaar (kinderen)

Introductieles

 • Privéles: €27,50 voor 1 les á 45 minuten.
 • Duo of groepsles: €14,99 voor 1 les á 60 minuten.

Cadeaules

 • Privéles: €32,50 voor 1 les á 45 minuten.
 • Duoles: €19,99 voor 1 les á 60 minuten per persoon.
 • Groepsles: €14,99 voor 1 les á 60 minuten per persoon.

Standaard lessen (jaartarieven)

 • Wekelijkse privélessen: €945,00 per jaar voor 42 lessen á 30 minuten. Termijnbedrag per 4 maanden: €315,00.
 • Twee wekelijkse privélessen: €708,76 per jaar voor 21 lessen á 30 minuten. Termijnbedrag per 4 maanden: €236,25.

Lesvoorwaarden

1. Aanmelding en inschrijving

1.1 | Iedere nieuwe cursist meldt zich aan via het aanmeldingsformulier op de website of via e-mail of andere vormen zoals social media. Voor kinderen jonger dan 18 jaar dient de inschrijving door de ouder of verzorger gedaan te worden.

1.2 | Als de gegevens van de cursist of ouder/verzorger/betalingsplichtige wijzigen (zoals het bankrekeningnummer of NAW gegevens) dan geeft diegene dat binnen 14 dagen door aan Benjamin Harmonica. Het doorgeven van de wijzigingen kan via e-mail of met het contactformulier op het lesplatform op de website en op de accountpagina. Wanneer de wijzigingen niet binnen 14 dagen worden doorgegeven, zijn de eventuele gevolgen daarvan voor rekening van de betalingsplichtige.

2. Lessen en cursusduur

2.1 | Een volledig cursusjaar bestaat uit 12 maanden en binnen deze maanden zijn er 42 lesweken. Lesweken die uitvallen door nationale feestdagen en schoolvakanties zijn reeds hierin verwerkt. Bij planning van de lessen wordt uitgegaan van de onderstaande, door de overheid geadviseerde vakanties en vinden er geen lessen plaats:

 • Herfstvakantie (1 week)
 • Kerstvakantie (2 weken)
 • Meivakantie (1 week)
 • Zomervakantie (6 weken)

Tijdens de voorjaarsvakantie gaan de lessen gewoon door zoals gepland. Voor het plannen van de vakanties wordt uitgegaan van de regio Arnhem.

2.2 | Er kan op iedere moment in een cursusjaar worden gestart met de lessen m.u.v. de vakanties. Benjamin Harmonica behoudt zich het recht voor (de startdatum van) een cursus uit te stellen of te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen.

2.2 | Met de inschrijving gaat de cursist of ouder/verzorger een overeenkomst aan met Benjamin Harmonica voor een minimum duur van 12 maanden en 42 lesweken.

2.3 | Cursussen en lessen worden automatisch verlengd in het volgende cursusjaar. De cursist of betalingsplichtige hoeft niets te ondernemen en wordt tijdig op de hoogte gesteld van het verlopen van het betreffende jaartermijn en de verlenging hiervan.

2.4 | Als lessen worden beëindigd, worden alle vorderingen van Benjamin Harmonica (wanneer er nog lesgeld verschuldigd is) direct opeisbaar. Als Benjamin Harmonica de lessen beëindigd omdat lesgeld niet op tijd betaald wordt, zijn openstaande lesgelden nog steeds verschuldigd.

2.5 | Bij beëindiging van de lessen wordt tevens de toegang tot het lesplatform op www.mondharmonicalessen.nl geblokkeerd. Door opnieuw te registreren als ‘gebruiker’ kan er tegen betaling zoals staat vermeldt op de website toegang worden verkregen tot het platform en het daarbij behorende lesmateriaal zonder dat daar lessen aan zijn verbonden.

3. Start lessen

3.2 | Tijdens het registratieproces geeft de cursist of ouder/verzorger aan akkoord te gaan met de lesvoorwaarden. Zonder akkoord te gaan met de lesvoorwaarden kunnen de lessen niet starten.

3.1 | Om te starten met de lessen dient de cursist of ouder/verzorger zich of zijn of haar kind, te registreren op de website www.mondharmonicalessen.nl/registreren voor de betreffende cursus welke is overeengekomen met de docent. Het registratieproces wordt afgerond met de betaling van het eerste termijn.

4. Lestarieven

4.1 | De actuele tarieven staan op de website op de pagina: www.mondharmonicalessen.nl/les-tarieven-en-voorwaarden.

4.2 | Het lesgeld is inclusief toegang tot het lesplatform op www.mondharmonicalessen.nl. Op dit platform bevindt zich al het lesmateriaal. Het lesmateriaal vormt het lesprogramma en de basis voor de lessen.

4.3 | De lestarieven zijn exclusief de kosten voor deelname aan evenementen, workshops, concerten en overige evenementen georganiseerd door Benjamin Harmonica.

4.4 | Cursisten tot < 21 jaar ontvangen wekelijks een privéles van 30 minuten, waarvan 42 lessen per cursusjaar. Het lestarief is vrijgesteld van BTW. Daarnaast kan er in overleg besloten worden voor twee wekelijkse privélessen van 45 minuten per les met 21 lessen per jaar.

Cursisten vanaf > 21 jaar ontvangen eens per twee weken een les van 45 minuten bij privéles of 60 minuten bij duo- of groepsles, waarvan 21 lessen per cursusjaar. Het lestarief varieert per lesvorm en zijn inclusief BTW.

4.5 | Eénmaal per jaar behoudt Benjamin Harmonica het recht om de prijzen te verhogen. De verhoging wordt doorgevoerd aan het begin van het nieuwe schooljaar. Hierbij wordt uitgegaan van de door de overheid gestelde startdatum van het schooljaar op basis van de regio Arnhem.

5. Betaling van het lesgeld

5.2 | De vermelde tarieven op de website zijn voor een heel cursusjaar en worden in 3 termijnen (eens per 4 maanden) betaald. De betaling verloopt via automatisch SEPA incasso zoals vermeldt onder artikel 6 en de daaronder vermelde sub artikelen. De cursist ontvangt voorafgaand aan iedere incasso een, binnen de wet vastgestelde termijn, automatische melding vanuit de website.

5.1 | Bij het aangaan van de lessen, en voor aanvullende producten en diensten die van Benjamin Harmonica worden afgenomen is de cursist of ouder/verzorger een vergoeding verschuldigd. Voor de lessen gelden de overeengekomen lestermijnen.

5.3 | De cursist of ouder/verzorger blijft ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor de betaling van de lesgelden. Ook in het geval van een automatische incasso. In het geval van het storneren van de betaling om welke reden dan ook, is de betalingsplichtige zelf verantwoordelijk tot tijdige betaling van het openstaande lesgeld.

5.4 | Het lesgeld voor de eerste termijn moet voorafgaand aan de start van de lessen betaald zijn binnen de gestelde betaaltermijn die op facturen wordt vermeld en anders binnen 14 dagen na ontvangst. De lessen starten na ontvangst van de betaling.

5.5 | Wanneer het termijnbedrag niet tijdig voldaan is binnen de aangegeven betalingstermijn, dan ontvangt de betalingsplichtige een eerste herinnering. Bij het uitblijven van de betaling ontvangt de betalingsplichtige een tweede herinnering (veertiendagenbrief). Indien de betaling nog niet is voldaan zal een aanmaning verstuurd worden. Hiervoor zal Benjamin Harmonica extra administratiekosten in rekening brengen van minimaal €40,- of 15% van het openstaande bedrag. Het lesgeld voor de volledig ingeschreven cursusduur blijft hierbij verschuldigd. Tevens worden de lessen dan opgeschort totdat het verschuldigde lesgeld is voldaan.

5.6 | Bij het uitblijven van betaling van lesgeld na 2 herinneringen, een aanmaning en na opschorten van de lessen zal Benjamin Harmonica de vordering in handen geven van een incassobureau. Alle hieruit voortvloeiende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zijn geheel voor rekening van betalingsplichtige. Gemiste lessen door (tijdelijke) opschorting kunnen niet worden ingehaald of geworden gerestitueerd.

5.7 | Benjamin Harmonica is aangesloten bij de stichting Gelrepas. Het is daarom mogelijk om les te volgen waarbij het lesgeld of een gedeelte hiervan betaald wordt met het tegoed op de Gelrepas. De betaling van het lesgeld vindt plaats zoals vermeldt bij artikel 5.2, waarbij een gedeelte van het lesgeld wordt verrekend met het tegoed op de Gelrepas. Het teveel betaalde lesgeld wordt door Benjamin Harmonica teruggestort binnen 5 werkdagen na ontvangst van te verrekenen bedrag van de Gelrepas.

6. Betaalmethode

6.1 | De betaling van de lessen per cursusjaar vindt plaats in 3 termijnen (eens per 4 maanden) en kan uitsluitend door middel van automatische SEPA incasso worden betaald met uitzondering van de eerste betaling welke middels iDEAL voldaan wordt. U geeft hiervoor een mandaat (toestemming) af en gebruikt hiervoor het machtigingsformulier wat u ontvangt voorafgaand aan uw registratie op de website. De inschrijving is definitief na het ontvangen van dit mandaat en registratie op de website. De registratie kan na ontvangst van het getekende machtigingsformulier worden afgerond.

6.2 | In geval van storneren van de betaling, om welke reden dan ook bent u zelf verantwoordelijk tot tijdige betaling van het openstaande lesgeld. Bij niet tijdige betaling van het verschuldigde bedrag komen de wettelijke rente evenals alle kosten van invordering van zowel gerechtelijke als buitenrechtelijke kosten voor rekening van betalingsplichtige.

6.3 | Bij het terugdraaien van een incasso, of bij stornering zonder voorafgaand contact met Benjamin Streuper, via info@benjaminharmonica.com of  0614037723, worden de  administratie/transactiekosten à €10,00 per transactie, in rekening gebracht bij de cursist/gebruiker. Gemiste lessen kunnen dan niet worden ingehaald of gerestitueerd.

6.4 | Overige transacties voor eenmalige betalingen kunnen via bankoverschrijving, iDEAL en eenmalige automatische incasso worden voldaan.

7. Beëindiging lessen en lesovereenkomst

7.1 | Beëindiging van de lessen en deze lesovereenkomst moet uitsluitend schriftelijk, via email of door middel van het uitschrijfformulier op de website, worden doorgeven.

7.2 | De overeenkomst kan 3 keer per cursusjaar worden beëindigd aan het einde van een betaaltermijn, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, of 2 lessen, voorafgaand aan de afloopdatum van het lopende termijn. Opzegging is alleen mogelijk indien er aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.

7.3 | De opzegging dient voor de eerste van de volgende kalendermaand ingediend te worden. Opzegging via social media en chat kanalen (whatsapp, facebook, sms etc.) worden niet in behandeling genomen.

7.4 | Buiten de 3 vaste uitschrijfmomenten, is tussentijdse uitschrijving niet mogelijk. In overleg met Benjamin Harmonica, kan na schriftelijk verzoek daartoe, in uitzonderlijke situaties tussentijdse beëindiging plaatsvinden met gedeeltelijk restitutie van het lesgeld. Het betreft de navolgende situaties:

 • Langdurige ziekte van de cursist.
 • Verhuizing buiten het werkgebied van Benjamin Harmonica en waarbij online lessen geen optie zijn (uitsluitend ter beoordeling van Benjamin Harmonica).
 • Overlijden van de cursist.
 • Overmacht (uitsluitend ter beoordeling van Benjamin Harmonica).

7.5 | Wanneer door overheidswege opgelegde maatregelen lessen niet op locatie/fysiek gegeven kunnen worden wordt dit aangemerkt als overmacht en worden de lessen online gegeven. Dit wordt daarom niet als geldige reden gezien om een lopend contract binnen de minimale duur op te zeggen. Eventuele openstaande lesgelden blijven verschuldigd bij besluit tot beëindiging lessen. Bij online lessen gelden dezelfde voorwaarden.

8. Verzuim cursist

8.1 | Is de cursist ziek of afwezig dan geeft de cursist en of ouder/verzorger dit minimaal 24 uur van tevoren door aan Benjamin Harmonica. Dat kan via email, whatsapp of sms:

Als een les op het afgesproken lestijdstip wordt verzuimd om wat voor reden dan ook, blijft het lesgeld verschuldigd.

8.2 | In geval er door de overheid opgelegde (vergelijkbaar met de Covid-19 pandemie) gerelateerde maatregelen gelden, wordt door Benjamin Harmonica een apart branche gerelateerde protocol opgesteld vergelijkbaar met eerdere protocollen zoals in seizoen 2020-2021.

8.3 | Een cursist kan een les afzeggen en inhalen ongeacht de reden, wanneer aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • Er wordt minimaal 24 uur van tevoren wordt afgezegd.
 • De cursist of ouder/verzorger binnen 2 weken na de geplande les contact opneemt voor het plannen van een inhaalles. Wanneer er later dan 2 weken contact opgenomen wordt, wordt de les als gegeven beschouwd.
 • De inhaalles kan worden ingehaald op de door Benjamin Harmonica aangegeven beschikbaar gestelde lestijden, binnen de reguliere lesweken en binnen het betaalde termijn. Wanneer er binnen de gestelde termijn geen plek is komt de les te vervallen.
 • Het is mogelijk om, tegen extra kosten, bij duo en groepslessen af te zeggen en de les in te halen. Hiervoor gelden de onderstaande voorwaarden:
  • Bij een individuele inhaalles wordt het tarief voor privéles, minus het standaard lestarief behorende bij de gebruikelijke lesvorm van de cursist, in rekening gebracht.
  • Bij een inhaalles met meerdere deelnemers geldt bij duo- of groepsles het tarief behorende bij de lesvorm zoals past bij de inhaalles.

8.4 | Inhaallessen worden ingepland via het op het platform beschikbare systeem. De planner is te bereiken via de link: www.mondharmonicalessen.nl/inhaalles-plannen. Voor het inplannen van een inhaalles gelden de volgende voorwaarden:

 • De inhaalles dient binnen de betaalde termijn ingehaald te worden.
 • Inhaallessen in de laatste week van het derde betaalde termijn moet binnen 2 weken na verlopen van het derde termijn worden ingehaald.
 • De cursist/ouder/verzorger mag niet zelf een les verzetten. De docent dient ten alle tijden toestemming te geven voor het inplannen van een inhaalles.
 • De cursist/ouder/verzorger is, na goedkeuring van de docent, zelf verantwoordelijk voor het inplannen van de inhaalles.
 • Het inplannen van nieuwe leerlingen in de vorm van privé-, duo- of groepslessen heeft ten alle tijden voorrang op de ingeplande inhaallessen. De inhaallessen zullen worden gecanceld en de leerling dient opnieuw een inhaalles in te plannen via het systeem op de website. Staat de inhaalles gepland in de laatste week van het betaalde termijn dan mag de les 2 weken na het verlopen van dit betreffende termijn alsnog ingepland worden.
 • Inhaallessen komen te vervallen als:
  • de les niet meer in het betaalde termijn gepland kan worden (muv. punten 8.4.2 en 8.4.5)
  • het jaarlijkse termijn voorbij is (muv. punten 8.4.2 en 8.4.5).
  • de leerling niet komt opdagen voor de les.
  • er niet is voldaan aan de betalingsvoorwaarden zoals vermeldt onder artikel 5 van deze lesvoorwaarden

8.5 | Inhaallessen worden niet meegenomen naar het volgende cursusjaar.

9. Verzuim docent

9.1 | Bij afwezigheid van de docent door ziekte, optredens, workshops of andere onvoorziene omstandigheden meldt de docent dit zo spoedig mogelijk. Optredens en workshops hebben, door hun onregelmatige data en eenmalige duur, ten alle tijden voorrang op de geplande lessen.

9.2 | Wanneer de les in z’n geheel komt te vervallen organiseert de docent, wanneer mogelijk, een inhaalles op een later vast te stellen tijdstip. De inhaalles zal worden ingepland doormiddel van de onder artikel 8.4 vermelde systeem te bereiken via de link: www.mondharmonicalessen.nl/inhaalles-plannen/. Voor het inplannen van een inhaalles door verzuim van de docent komen de voorwaarden zoals vermeld onder artikel 8 te vervallen. De les dient wel binnen redelijk termijn dan wel binnen het betaalde termijn gepland te worden.

9.3 | Indien wegens ziekte van de docent meer dan 4 lessen aaneengesloten per schooljaar uitvallen en geen invaldocent beschikbaar is of geen mogelijkheid bestaat om de uitgevallen lessen in te halen, dan is restitutie van lesgeld van de uitgevallen lessen mogelijk.

10. Privacy

10.1 | Alle persoonsgegevens die doorgegeven worden aan Benjamin Harmonica via online en offline media (online inschrijfformulier, contactformulieren en aanmelding voor nieuwsbrieven) worden door Benjamin Harmonica verwerkt binnen de kaders van wetgeving zoals staat beschreven in de Wet bescherming persoonsgegevens. Zie hiervoor de privacy verklaring welke op de website staat vermeld: www.mondharmonicalessen.nl/privacy-verklaring.

11. Portretrecht

11.1 | Op het online registratieformulier dient worden aangegeven of aan Benjamin Harmonica toestemming wordt verleend voor het gebruik van foto- en audio/videomateriaal van activiteiten waaraan cursisten van Benjamin Harmonica hoorbaar en/of zichtbaar deelnemen. Dit materiaal kan gebruikt worden voor flyers, programmaboekjes, de website, social media, tijdens de looptijd van de overeenkomst en daarna. Indien ervoor gekozen is om hier niet mee akkoord te gaan zal Benjamin Harmonica zich inspannen om publicatie van dit materiaal te voorkomen.

12. Akkoord overeenkomst

Met het doorlezen van deze overeenkomst en door te registreren op www.mondharmonicalessen.nl gaat de cursist/gebruiker/ouder of verzorger akkoord met de inhoud van de hierboven genoemde bepalingen.